<$BlogRSDUrl$>
.............................
Straight Angle™: Cho!!
Sunday, December 16, 2007

Cho!! 

÷P : øu›¯® C¸¢uõÀ, G[PÒ PÂbº PÛö©õÈ G®.¤.²hß P¯µ[QÀ P»¢xöPõsk P£õhz u¯õµõ?

£ : AߦªUP Áõ\P÷µ, GßÚ Cx C¨£iU ÷PmkÂmjºPÒ? "TÁ® |vUPøµ°Û÷»' öuõh›À |õß GÊv¯ PÂøu°ß J¸ ]» Á›PøÍ {øÚzx¨£õ¸[PÒ.

©¢uöÁÎ ©ßÚõ¸
©g\õ÷\õÖ vßÝmhõß
Aøh¯õÖ BÖ•P®
A®÷£ÀÝ ÷£õ°mhõß...

Céú CéúßÝ |õß
CìUP÷Óß CìUP÷Óß
Cì÷ußÚõ Á¢x¸
CÀ÷»ßÚõ G¢v¸...

}[PÒ SÔ¨¤kQÓ ÷£õmi°À, |õß öÁØÔö£Ó Cx ÷£õuõuõ!

÷£õuõöußÓõÀ, C÷uõ Akzu \õ®¤Ò! "\ºUPõº ¦S¢u Ãk' öuõh›À |õß Áizu PÂøu°À J¸ ]Ö £Sv Cx :

©Úv÷» öhßåß
C¸¢uõÀ, AÁß
A¨£õ.

ø£°÷» ö£ßåß
C¸¢uõÀ, AÁß
uõzuõ'.

õzvØS •uÀ PÂøu; uzxÁzvØS CµshõÁx PÂøu! GßÚ? }[PÒ ö\õÀQÓ P¯µ[PzvÀ öÁØÔ GÚUSzuõ÷Ú?

C¨£iUS,
PÂbº ÷\õ

[Reproduced from the latest edition of Thuglak, dt, 12/16/2007]

This is one of the reason that I read Thuglak. Such fun comes reading him and more so, that he is level headed and fair. Though I don’t completely agree with him on certain ideas- most notably his antipathy towards libertarianism, I do see his points. The other point that I don't agree is his views on women. I find it outdated and backward. But then, he might have a point there as well!

Labels: ,

2 Comments:

Blogger Aravind said...

your tamil post rendered in my firefox and as well on google reader properly unlike other tamil sites,blogs which fail to render correctly though i had installed the necessary Unicode fonts.is there anything specific that you did while posting in tamil.

12/19/2007 1:09 PM  
Blogger Krish said...

@Aravind: Nope..I didnt do anything..Just copied and pasted the text from Thuglak..Ofcourse when I pasted it in the blogger composing tool, I got weird characters- but the rendering in the page was good. So, I didnt really bother much to check the font n other stuff!!

12/19/2007 6:37 PM  

Post a Comment

<< HomeJus beenFree Counters visits
Free Counter

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com

© All that is written here are the Genuine Products of the Intellect of the author and are protected by the relevant copyright acts...If you wish to quote the highness you can do so at your own risk and at risk to the integrity of the author's cerebrum.

Disclaimer:
All that is written in this blog are the personal opinions of the author and are in no way representative of the organisation that the author has worked for or is working for or would be working for in the future.

Get Firefox!

:: Adam Smith's Controlled Greed ::Swarnasrikrishnan/Male/28. Lives in India/Tamilnadu/Chennai, speaks Tamil, English, 

Malayalam, German, Hindi(??). Eye color is black. I am a god. I am also optimistic.
It's me machan:

Swarnasrikrishnan, Male, 28, India, Tamilnadu, Chennai, Tamil, English, Malayalam, German, Hindi(??)


::New Craze::


::Visual Treat ::
:: Paths Last Taken ::
::Partners in Wandering::


:: Strangers in Wandering ::


::Wanderers Stumbled Upon::


::Wanderers for India::


::Corporate Wanderers::


:: Traces left behind ::

April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005