<$BlogRSDUrl$>
.............................
Straight Angle™: February 2006
Monday, February 27, 2006

Irony! 

கடந்த காலத்தின் காற்ச்சுவடில் நாளைய பாதை தேடி,
நேற்றைய தேதியின் நாட்பலனை இன்று நோக்கி,
முடிந்த பயணத்தின் சீட்டினை பத்திரபடித்தி,
பழைய புத்தகத்தின் பக்கஙகளில் புது மணத்தை நுகர்ந்து,
கழிந்த இரவின் குளிர்ச்சியை பகலில் எதிர் நோக்கி,
கரை தொட்ட அலையின் எழுதலை விரும்பி,
உலர்ந்த மலரின் நறுமணத்தில் திளைத்து,

I started off to write something so sorrowful, that would make people reading it, cry....Oh!!..I couldnt even think sobre for more than those lines, let alone write something to make other's cry!!

May be being sobre is not my cup of tea-May be not worth it!- Heck, I know it is not worth it!

Thinking out loud, is it worth being sorrowfull and remorse for more than it warrants- ofcourse, how much a particular event/non-event warrants is left to the individual, but isn't that silly to keep thinking about the past..sometimes, somethings are just out of the perview to even be classified as "To be thought about"- this is one such.

Does any of the above makes sense?...if it does, good for me, if not, bad for you!

Wednesday, February 22, 2006

Back to Google! 

Into Google after a really long time. Though I keep reading so many things about Google, keep using many new features of Google, I didnt feel like puting up a post for that. Blame it on the lost touch with the blogosphere for quite near to two months- my own laziness, or something sort of a writers block.

But having blown over those blocks, I am here back to the one thing that excites me as nothing else. The new(err...pretty old that one is) integration of the GTalk with the GMail -is awesome and cute to say the least. With just the Voice that is less than GTalk, GT in GM is such a nice innovation- saving the chat history in the Mail box, searching them later and add that with some really intelligent thinking like "Off the Record" conversation- its such a irresistable offer that Google had made. With GMail open through out the time that I sit in the Comp, It is something that would let me to chat and not worry about what I speak in chat(as I can turn the conversation off the record anytime, so that the other person too wouldn't be able to save the conversation.) It is a different matter that, I can take a screen shot of the chat window and save it..:P

There is some more to it too..For example the GMail for your domain thing (where Google hosts your Email services powered by the GMail Technology), and possibly a Voice Mail service from GMail!. All these and much more - would keep posting as and when I get them!

Sunday, February 19, 2006

Me and my cell! 

My cell loves me like none other ever loved(It doesnt matter none really loved me)....It follows me faithfully whereever I go....however I treat it, manhandle it, it never cribs- never goes on a strike- doesn't say I would not speak with you..doesn't neglect me...Oh!!..It's such a wonderful friend..like no other.

But, for a cell phone with all these and some more, it is in wrong hands- It went mute on October 2- closely following me by two days...From that day, I am unable to hear it "ring"- It just vibrates- It vibrates with all its power- the most it can do...with such a lazy guy holding it...

It fell down on October 2nd on a hard rock from a height of about 7 feet and after that, it stopped ringing. I had tried all possible means to make it ring my favourite tune..no use..it wouldn't budge..and I had been very lazy to say the least to take it to a service center. Also, I find it comfortable. Anyways, I would put it in Vibrate mode when in office - and it is an open secret that I end up spending most of my day in Office. So the only time when I want to hear it ring is, when I am not in office and when I am sleeping(These are not mutually exclusive).

Being an accustomed sleeper that I am, I can hardly be awakened from my sleep- by anything. Now-a-days, I end up putting the cell beneath my pillow, so that when it rings, I get that horrible vibration right under my pillow and I can't sleep any further without responding to it. Though I find it little irritating at times, it is the best alarm that I had ever come across.

It is virtually impossible to put the alarn off, except by getting up and taking the cell phone from beneath the pillow and switching the alarm off- which effectively drives your sleep.

I pride myself for being such an innovative mind- turning a potential disadvantage into such an utility- none can be more intelligent than I am.:P
This post is a tribute to the wonderfull cell that I have got and the great relationship that I share with it!

Monday, February 06, 2006

Then..... 

When,

I wake out of dream and search for you around,
My eyes get used to the mild glow of the turned on tele in the mornings,
The feet feel the chill of the floor beneath,
The now hot- now cold water shower down on me,
An urgent scribble reveals your name on the frosted glass,
The alphabets fade off, as the frost vapourises in the heat,
The long past scribble reveals itself every morning in the frosted glass,
The tiny droplets that fling out as I dry my hair,
I bite a red hot chilli in the Pizza that I just munched,
The tears well up in the eyes,
I fight hard not to let the tear break out,
The morning sun beats down on the frozen skin,
The cool breeze brush aside the carefully combed hair,
I stretch my back in the chair after a long tiring work,
I get drenched by the sprinklers that water the grass,
I see the roses in all hues that sparkle in the crimson light,
I see a kid giggling in bliss,
The freshness of night hit me in face as I step out of the building,
The warmth of bed spreads over me at late mid night,
The last shred of awareness quietly leaves me,

Then,

I realise,
I Live with you- Without You!


Jus beenFree Counters visits
Free Counter

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com

© All that is written here are the Genuine Products of the Intellect of the author and are protected by the relevant copyright acts...If you wish to quote the highness you can do so at your own risk and at risk to the integrity of the author's cerebrum.

Disclaimer:
All that is written in this blog are the personal opinions of the author and are in no way representative of the organisation that the author has worked for or is working for or would be working for in the future.

Get Firefox!

:: Adam Smith's Controlled Greed ::Swarnasrikrishnan/Male/28. Lives in India/Tamilnadu/Chennai, speaks Tamil, English, 

Malayalam, German, Hindi(??). Eye color is black. I am a god. I am also optimistic.
It's me machan:

Swarnasrikrishnan, Male, 28, India, Tamilnadu, Chennai, Tamil, English, Malayalam, German, Hindi(??)


::New Craze::


::Visual Treat ::
:: Paths Last Taken ::
::Partners in Wandering::


:: Strangers in Wandering ::


::Wanderers Stumbled Upon::


::Wanderers for India::


::Corporate Wanderers::


:: Traces left behind ::

April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005